Dokumenty kościelne

Co Kościół mówi na temat sekt i nowych ruchów religijnych?

25

Sty 2016

Deklaracja Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Opublikowane przez / w Kościelne / No comments yet

DOMINIKAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH I SEKTACH

Zadaniem, jakie stawia przed sobą Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom.

Obecność Ośrodków w pięciu miastach na terenie kraju, daje możliwość konfrontacji naszego doświadczenia w obrębie całego obszaru Polski. Dominikańskie Centrum Informacji o NRR i Sektach jest placówką pomagającą osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność sekt lub uwikłanym w niedojrzałe, nadbudowane na psychomanipulacji formy przynależności do względnie prawidłowo funkcjonujących grup czy ruchów. Głównym celem naszej pracy jest pomoc konkretnym osobom, a nie spór z określonymi grupami.

W praktyce pracy naszych Ośrodków nie wystarcza socjologiczne ujęcie sekty jako religijnej lub społecznej grupy wyodrębniającej się z szerszego nurtu religijnego bądź społecznego. U podstaw organizacyjnego odszczepienia sekty leży głębsza kontestacja hierarchii wartości. Dlatego posługujemy się bliższą odbiorowi społecznemu definicją sekty jako negatywnej pod względem etycznym grupy kultowej.

W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia, oraz na ochronie przed takim wpływem osób lub grup. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka.

Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania pełnej wiedzy na temat grupy, z którą ma kontakt. W związku z tym zainteresowanym osobom przekazujemy wszystkie informacje, jakie posiadamy o konkretnej grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Korzystamy z opracowań własnych grupy, informacji religioznawczych oraz doświadczenia Ośrodka. Udostępniamy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez sekty, podajemy sposoby przeciwdziałania im oraz zasady postępowania wobec osób uwikłanych w sekciarski typ przynależności.

Każda osoba reaguje inaczej w kontakcie z grupą o charakterze sekty. Dlatego uznajemy, że w konkretnej sytuacji potrzebne jest indywidualne podejście do zagadnienia szkodliwości grupy. Nie prowadzimy więc „katalogu sekt”, naszym celem nie jest etykietowanie grup.Udostępniamy natomiast informacje, w oparciu o które osoba zainteresowana może sama sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dana grupa jest szkodliwa dla niej lub dla innych.

Nie rezygnując z czytelności własnej postawy religijnej i światopoglądowej, szanujemy osobiste przekonania osób zgłaszających się w celu uzyskania pomocy. W naszej działalności kierujemy się dobrem osoby. Swoją godność, zobowiązującą do jej poszanowania, każdy człowiek czerpie z samego faktu, że jest osobą, a nie z przynależności wyznaniowej. Stąd przynależność do Kościoła Katolickiego nie jest warunkiem wstępnym ani narzuconym przez nas etapem uzyskiwania pomocy w naszych Ośrodkach.

ZAKRES PRACY DOMINIKAŃSKIEGO CENTRUM INFORMACJI O NRR I SEKTACH

– informowanie zainteresowanych osób i instytucji oraz gromadzenie informacji religioznawczych, materiałów własnych grup oraz własnych doświadczeń Ośrodka wypływających z obserwacji funkcjonowania danej grupy w relacji z osobą oraz w obrębie społeczeństwa,
– profilaktyka polegająca na podnoszeniu świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania sekt, stwarzanych przez nie zagrożeń, sposobów werbowania, kryteriów rozpoznawczych sekty, podejmowania środków ostrożności,
– mediacja, która pomaga w nawiązaniu właściwej relacji pomiędzy członkiem określonej grupy a jego bliskimi,  pod warunkiem obopólnej zgody zainteresowanych stron,
– interwencja polegająca na pośrednim (poprzez władze samorządowe, straż miejską, policję oraz media) lub bezpośrednim (rozmowy z osobami uwikłanymi w relację z grupą) oddziaływaniu na określoną grupę.

GŁÓWNE FORMY PRACY OŚRODKA:
– dyżury, konsultacje indywidualne i telefon zaufania;
– korespondencja klasyczna oraz za pomocą poczty elektronicznej;
– stały kontakt z byłymi członkami sekt lub ich bliskimi (udzielanie wsparcia, mediacja);
– współpraca z instytucjami publicznymi;
– prelekcje, wykłady, udział w konferencjach;
– spotkania indywidualne ze specjalistami;
– redagowanie strony internetowej sekty.dominikanie.pl;
– publikacje.

Wybierz, gdzie chcesz się tym podzielić:

Cieszymy się, że uważasz nasze treści za wartościowe.

Podobne